Các tiêu chuẩn GRI thể hiện hệ thống thực hành tốt nhất toàn cầu dành cho báo cáo công khai hàng loạt các tác động về mặt kinh tế, môi trường và xã hội. Báo cáo phát triển bền vững dựa trên các Tiêu chuẩn cung cấp thông tin về những tác động tích cực và tiêu cực của tổ chức đối với phát triển bền vững.

Các Tiêu chuẩn GRI gồm nhiều phần, tương quan lẫn nhau được thiết kế chủ yếu để sử dụng như một bộ tổng thể, nhằm lập báo cáo phát triển bền vững tập trung vào các chủ đề trọng yếu. Ba Tiêu chuẩn tổng thể được mọi tổ chức sử dụng khi lập báo cáo phát triển bền vững. Tổ chức cũng có thể chọn các Tiêu chuẩn từng chủ đề để báo cáo về chủ đề trọng yếu của mình - kinh tế, môi trường hoặc xã hội.

Việc lập báo cáo tuân theo Tiêu chuẩn GRI cung cấp một bức tranh tổng thể về các chủ đề trọng yếu của tổ chức và các tác động có liên quan, cũng như cách thức quản lý những tác động này. Tổ chức cũng có thể sử dụng toàn bộ hoặc một phần Tiêu chuẩn GRI chọn lọc để báo cáo thông tin cụ thể.

Các Tiêu chuẩn có sẵn dưới đây. Bạn có thể tải xuống riêng từng Tiêu chuẩn, hoặc tải xuống một bộ tổng hợp - bằng tệp zip hoặc bản PDF tổng hợp.

Bộ Tiêu chuẩn GRI Hợp nhất (Consolidated set of GRI Standards)

Bộ Tiêu chuẩn GRI Hợp nhất bao gồm 36 Tiêu chuẩn Báo cáo Phát triển Bền vững GRI, và Danh mục Thuật ngữ của Tiêu chuẩn GRI, trong cùng một bản PDF.

Tiêu chuẩn Tổng thể (Universal Standards)

Phần 100 của Tiêu chuẩn GRI bao gồm ba Tiêu chuẩn tổng thể áp dụng cho mọi tổ chức lập báo cáo phát triển bền vững. Những tiêu chuẩn này hướng dẫn người lập báo cáo sử dụng các Tiêu chuẩn, báo cáo thông tin ngữ cảnh liên quan của tổ chức, và báo cáo cách thức quản lý các chủ đề trọng yếu của tổ chức đó.

Tiêu chuẩn Kinh tế (Economic Standards)

Phần 200 của Tiêu chuẩn GRI bao gồm các Tiêu chuẩn từng chủ đề được sử dụng để báo cáo thông tin về các tác động trọng yếu của tổ chức liên quan đến chủ đề kinh tế.

Tiêu chuẩn Môi trường (Environmental Standards)

Phần 300 của Tiêu chuẩn GRI bao gồm các Tiêu chuẩn từng chủ đề được sử dụng để báo cáo thông tin về các tác động trọng yếu của tổ chức liên quan đến chủ đề môi trường.

Tiêu chuẩn Xã hội (Social Standards)

Phần 400 của Tiêu chuẩn GRI bao gồm các Tiêu chuẩn từng chủ đề được sử dụng để báo cáo thông tin về các tác động trọng yếu của tổ chức liên quan đến chủ đề xã hội.

GRI Standards Resources

Resources are available to support the use of the GRI Standards. These include guidance documents and tools that provide an overview of the changes between the G4 Guidelines and the GRI Standards, and guide G4 reporters as they transition to the GRI Standards.

Go to the Resource download center

Getting started with the GRI Standards

Information is available to help new and existing reporters explore the GRI Standards. Resources include videos, recorded webinars, mapping documents, access to services, and other content to help reporters get started.

Go to Getting started with the GRI Standards